Šifra proizvoda: RBEK00104
Dostupnost: Na stanju
10.00€

Knjiga Muhameda Mra- horovića "Obzorja is¬lamske dijhovnosti" u izdanju Izdavačkog cen- —' tra El-Kalem objedinja¬va studije, eseje i oglede iz isla¬ma, islamskih znanosti i kulture, većinom objavljivane tokom dva desetljeća unazad u renomiranim časopisima, revijama i listovima u BiH i izvan nje. Knjiga sadrži predgovor od istog autora, rezi¬me na bosanskom, engleskom i arapskom jeziku te opsežno na-vedenu literaturu kao phlog sva¬kom eseju.
Mrahorović kroz ovo djelo us-tanovljuje opću dekadencu savre- menog muslimanskog svijeta i traga za njenim uzrocima. Kriza, kao temeljni pojam muslimans¬kog svijeta današnjice, ponajviše se ispoljava u sferi kulture, u sfe¬ri univerzalnog morala i, konačno, to je kriza savremene islamske misli.
Autor djela prati unutarnji i vanjski smisao visokih vjersko- akaidskih i društveno-kulturo- loških pojmova i simbola araps- ko-islamskog i bošnjačko-islam- skog mišljenja:
Kitab/Božija knjiga/ Kur'an; Hadis/verbalna tradicija/ Mu- hammeda, a.s.;
Tefsir/interpretacija i tumačen¬je Kur'ana/kao svojevrsna her- meneutika Kur'ana;
Kelima/Logos/;
Pero/El-Kalem/;
Ploča pomno čuvana /Lev- hi mahfuz/;
Univerzalni čovjek /El-In san el-Kamil/;
Univerzalna duša /En-Nefs el-Kullijja/ i njena tri stadija: uznemirena duša (levvama), zločesta duša (emmare bi-s- su'i) i smirena duša (mutme'in- na);
O    Danu proživljenja /El- Gašije/;
Tevhid/strogi monoteizam/;
Kolonijalizam i dekolonijali- zam islamskih država i moderni neokolonijalizam;
Džuma/drukćije tumačenje i primjena/;
Mezhebi/ tradicionalne šeri'atsko-pravne škole/ itd.
Mrahorović uspijeva da tradi-cionalni oblik vjerskog predavan¬ja, tj. vaza iz džamije, sa ćursa i minbera, postavi na javnu tribi¬nu, za univerzitetsku katedru. Na taj način taj govor i taj jezik, podignut na nivo općeprepoz- natljivog društveno-humanistič- kog pojmovlja, zadobija najširi vjersko-teološki, kulturni i nacio¬nalni značaj.
Teologija, zasnovana na raciju, na način pozitivnih znanosti no-vovjekovna, u čijem centru stoji pojam logosa, ne posjeduje uos'o- bljen predmet vlastitog istraži¬vanja niti ga vlastitim angažma¬nom zadobija, što je lišava samo¬ga statusa znanosti. U tom smis¬lu, teologija prerasta u antropolo¬giju i iznevjerava sam pojam Bo-
Istovremeno, znanje i spoznaja Boga utemeljno na Ob- javi-objavi kao iskustvu teksta objavljene Knjige/Kur'ana - ne iskazuje se kao teologija, nego kao hermeneutika Objave. Na taj način pojam teologije ostaje izvan islama i, legitimno ili ne, egzistira u kršćanskom očovječenju Boga, ili kod jevreja. Bitno islamsko mišljenje isključuje svaki pojam teologije.
Pa ipak, islam našeg doba, obilježen metafizikom kao teh- ničko-tehnološkim racionalite- tom Zapada, poprimio je sve for¬me i teologije i ideologije u pu¬nom značenju tih riječi. Funda¬mentalne kategorije islamskog vjerovanja i mišljenja - zekat, post, namaz, džuma-namaz, Sun- net, hadis, idžma, šura, idžtihad, hilafet - ili su iznuđeno statične i zamrznute, ili pak nepripravljeno stavljene u kretanje, te kao takve trpe destruktivna pretumačenja, samopromjene i transformacije po drugom, a ne po sebi.
Usvajajući ekstremne društve- no-povijesne modele i znanstve- no-umjetničke figure zapadnjač¬ke, evro-američke kulture i civili¬zacije, kroz raznolike forme se- kularizma, liberalizma, naciona¬lizma, fundamentalizma, scijen- tizma, pragmatizma, orijentaliz¬ma, okcidentalizma i drugih izama, savremeni islamski svi¬jet prikriva vlastitu materijalnu ,i duhovnu inferiornost. Utoli¬ko se on, kao takav, bez cjelo¬vitosti vlastitog identiteta, na kraju dvadesetog stoljeća pretva¬ra u interesne regije i sfere dra¬matičnih eksperimenata i avantu¬ra inpersonalnog i dehumanizira¬nog čovjeka Zapada, zapadnih institucija, organizacija i država. Palestina, Irak, Liban, Afganis¬tan, Kašmir, Turska, Indonezija, Čečenija, Dagestan, Sudan, Alžir, Saharska Demokratska Republi¬ka, Kuvajt, Bosna i Kosovo, samo su istaknuti primjeri tih pohoda i tih udara.
Mrahorović, unutar bošnjačko- muslimanske savremenosti u Bosni, selimovićevski rečeno, kao i tužilac, i sudija, i optuženi jed- novremeno, ukazuje na zaborav autentične islamske misli, kao za¬borav vjerske misli uopšte i upućuje na sve tragične posljedi¬ce tog zaborava. Zaborav Boga, čak i u teologiji - jer islam je od samoga Boga objavljena istina o
Bogu kao takvom - Mrahorović, paradoksalno razotkriva upravo kroz ključne teološko-filozofske kategorije i pojmove kao svoje¬vrsnu adornovsku "negativnu di¬jalektiku", kao "malo lukavstvo uma" koje na taj način osvjetljava
i    zaobilazi raznolikosti modernih otuđenja vjere u formama nadja, trdicija, institucija, crkvi i religija. Obnova vjerske misli u svim seg-mentima njenog teološko-histori- jskog hoda kao povratak Objavi i ličnosti Myhammeda, a.s., i na tim osnovama obnova politike, kulture, ekonomije, morala, ob¬nova države i prava, društva i porodice, vojne odbrane i zaštite, slobode govora, jezika i medija, ključni su pojmovi i izrazi ovoga djela. "Tezu da je islam uzmak¬nuo pred savremenom znanoš¬ću", veli Mrahorović, "moguće je osporavati antitezom o identitetu religije i uma u islamu". Na taj način Mrahorović izbija na put najboljih tradicija islamskog re-formizma s početka ovog stoljeća (Afgani, Abduhu, Kevakibi, Ibn Badis) i svrstava se u red avan-gardnih bošnjačko-islamskih mislilaca (Čaušević, Dozo, Smaj- lović, Izetbegović).
Utoliko ova knjiga teoloških eseja, kako stoji i u podnaslovu, posjeduje sve osobine analitičko-' kritičkog i istraživačkog rada, te kao takva, zahtijevajući svestrano obrazovanog čitaoca, predstavlja značajno i inspirativno vjersko- teološko djelo, ozbiljan doprinos kulturnoj povijesti Bošnjaka, isla¬ma i muslimana u Bosni.

 

Extra fields
Autor Muhamed Mrahorović
Broj stranica 201
Format A5
Korica Tvrda
Godina izdanja 1999
ISBN 9958 23 012 7

Napiši recenziju

Ime:


Vaša recenzija: Napomena: HTML nije preveden!

Rejting: Loše           Dobro

Prepišite cod u prostor ispod: